យុវតីកីឡាការនីបាល់ឱប​ឆ្នើម​ពីររូប​​អាចនឹង​គ្មាន​ឈ្មោះ​ទៅប្រកួត​ម៉ាឡេស៊ីព្រោះ​ខុស​​ឈ្មោះ​ក្នុង​លិខិត​​ឆ្លង​ដែន​

1368
Two outstanding international runner-ups may be unnamed to Malaysian match because of misplaced names in passports

 

Loading...